Create an account


Check for new replies

#1
Czołem wszystkim! Ostatnie dni na serwerze jak można było zauważyć to była ciągła walka z crashami, oczywiście każdy reaguje na to inaczej, ale uwierzcie że powodem crashy była nasza bezmyślność, a teksty typu "serwer upada bo były crashe" są dla nas mało ważne, bo wiemy że tak nie jest i nie będzie.


Wiemy, że uważacie tak samo jak my, aktualna edycja TIBIAFUN jest najlepszą od lat, pobiliśmy razem rekord 100 graczy online i mamy nadzieje, że będzie przybywać Was coraz więcej, dlatego my też się nie ociągamy i cały czas pracujemy nad rozwojem servera.

Aby wynagrodzić Wam to co się działo, postanowiliśmy w weekend ZWIĘKSZYĆ LOOT!(X2).

Poniżej opisze zmiany, które czekają serwer w najbliższym czasie. Zostaną one dodane na dniach gdy wszystko zostanie zrobione i SPRAWDZONE. żeby nie było powtórki z rozrywki.:

- Zablokowanie możliwości zakładania Helmet of the Ancients przez Magów

- Magic Staff - lepszy sprite wand, 2-reczny aczkolwiek mocniejszy, będzie można go zdobyć z bossa Lind Worm Lind Worm
Moze uzywac go kazdy level
- Poprawiony zostal Life drain potworom takim jak:
Lord Raziel, Lord Cain,Lord Durin, Dracula
- Wydłużony czas zaklęcia "utamo vita" teraz trwa ona 120 sekund
- Usunięty czar "Utevo res ina "Monster" - wyglądy monsterów będą możliwe do zdobycia jedynie podczas eventów
- Poprawiony błąd na Rookgardzie wychodzenie powyżej 12 levela,
- Tlumaczenie AFK-Checka w jezyku hiszpanskim,
- Zbalansowane zostały itemy dodające skilla, aktualnie prezentują się tak:
____CLUB_____
- Divine helmet + 4 club fighting
- Native armor + 3 club fighting
____SWORD_____
- Elven armor + 2 sword fighting
- Divine legs + 3 sword fighting
____AXE_____
- Horned helmet + 2 axe fighting
- Divine legs + 3 axe fighting
____DIST_____
- Rangers cloak + 3 dist fighting
- Elven legs + 2 dist fighting
Wszystkie itemy możecie znalezc w zakladce Items

__[PACC]__
- Pojawił się nowy boss Infernatil, teleport na niego znajduję się na Ghazbaranie na donate (na Thiefach),
- Nowy respawn Ghazbaran teleport znajduję się w miejscu Zoralurka,
__[FACC]__
- NOWY QUEST na unikalny Native armor

- Poprawiony quest na Spellbook of Necropharus
- Dodany został Npc Strato (Riddle Island) który zna wszystkie TP na quest Darth Lord Tom,
_________________
- dodany Zombie Event
_________________
Odbywa się na serwerze o określonych godzinach, pełny opis tego eventu
znajdziecie w zakładce Zombie Event

Życzymy udanej zabwy, Team Tibiafun !


ENG:
Hello everyone! Last days on the server as you could see it was a constant fight with crashes, of course everyone reacts to it differently, but believe that the reason for the crash was our thoughtlessness, and the text "server falls because they were crashed" are not important to us, because we know that it is not and will not be.


We know that you think the same as we do, the current edition of TIBIAFUN is the best in years, we beat the record 100 players online and we hope that more and more will come, that's why we are not lingering and we are constantly working on the development of the server.

In order to reward you for what was happening, we decided to INCREASE LOOT this weekend (X2).

Below I will describe the changes that the server is waiting for in the near future. They will be added on days when everything is done and CHECKED. that there will be a repeat of the fun .:

- Blocking the possibility of creating Helmet of the Ancients by Magicians

- Magic Staff - better wand sprite, 2-handed, but stronger, you can get it from boss Lind Worm Lind Worm
It can be used by any level
- Life drain has been improved for monsters such as:
Lord Raziel, Lord Cain, Lord Durin, Dracula
- The extended spell of "utamo vita" now lasts 120 seconds
- Fixed bug on Rookgard above 12 level,
- Translating AFK-Checka in Spanish,
- Items adding skills have been balanced, currently they look like this:
____CLUB_____
- Divine helmet + 4 club fighting
- Native armor + 3 club fighting
____SWORD_____
- Elven armor + 2 sword fighting
- Divine legs + 3 sword fighting
____AXE_____
- Horned helmet + 2 ax fighting
- Divine legs + 3 ax fighting
____DIST_____
- Rangers cloak + 3 dist fighting
- Elven legs + 2 dist fighting
All items can be found in the Items tab

__ [PACC] __
- A new Infernatil boss appeared, the teleporter for him is in Ghazbarana on donate (on Thiefach),
- The new respawn Ghazbaran teleport is in the place of Zoralurka,
__ [FACC] __
- NEW QUEST for a unique Native armor

- Improved quest on the Spellbook of Necropharus
- Added Npc Strato (Riddle Island) who knows all TP for quest Darth Lord Tom,
_________________
- Zombie Event added
_________________
It takes place on a server at specific times, a full description of this event
you will find in the Zombie Event tab.

Have fun, Team Tibiafun !
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By