Creativess Write to me.. Send
Loading...

Players Online
Halloween Week - Click for more information!

Welcome to Tibiafun 3,
feel free to leave any question on our Forum.

Last who has joined: Merlin.
Welcome and we enjoy you stay !
The best player is: Cow (1042). Congratulations!
Discord server
Most powerfull guilds

Frag Executors

249 kills

Revenge

94 kills

Last Postive Kills

76 kills
9 November 2018 - A few changes..
Na wstepie chcial bym pozdrowic wszystkich stalych ale jak i nowych graczy ktorzy postanowili zostac na serwerze,
ja nie zatrzymuje sie w kierunku dzialania i ulepszania serwera, zawarte wszystkie ostatnie zmiany, bedziecie mogli przeczytac w tym poscie ponizej,
wszystkie zmiany beda wprowadzane przy najbliższych restartach.

[WEBSITE]

Poprawiony problem z ladowaniem strony, oraz znaczne przyspieszenie dzialania strony.
Zaktualizowana zakładka 'Quest log'.
Usunięty bład który powodał nie wyświetlanie się sporej ilośći itemów z loot info 'Monsters'.
Dodana możliwość sprawdzenia w zakladce 'Items' oraz w zakładce 'Monsters' z których mobów można zdobyć dany item.


[FIX]

Bład przechodzenia do room'a z npc 'Strange Necromancer' bez soul stone.
Wydłuzony czas dla wlaściciela loota.
Odpowiednie przydzielenie mozliwosci zakladania danych itemow z atrybutami dla danych profesji.'
Poprawiona nazwa dawnego korzenia 'Ginsen' na prawidłową nazwe 'Mandrake root' którego skupuje 'Hawker'.
Wyeliminowana luka w systemie tworzenia run ktora pozwalała na tworzenie run pomimo braku capa.
Poprawiony bład który powodował pojawianie się skulla oraz PZ po zaatakowaniu w domku.
Poprawiony blad ktory pozwalal na kupywanie wiecej niz 1 domku poprzez komende 'aleta gom'.
Poprawiony system itemów z atrybutami dodającymi skilla, które się nie sumowały.
Brak możliwości zakładania kuszy oraz łuku przez knighta zdjecie blokady używania 'Sprite Wand' dla knighta.
Poprawiona funkcja sprawdzająca czy dany gracz podczas zakupu posiada wystarczając ilość 'Capa'
Poprawiony błąd z nie zwiekszająca się predkością po załozeniu boh, time ring lub winged helmet.
Naprawiony został system wandów aby nie pobierały many gdy gracz nie jest w zasięgu ataku.


[GAME]

Bless system - obniżona cena za jednego blessa, aktualnie aby w pelni wykorzystac potencjal systemu potrzebujemy wszystkich 4 blessow, również poprawiony blad ze spadajacym plecakiem podczas noszenia 'Amulet of Life'.
Usuniety zostal system exhausted po zejsciu lub wejsciu na schody oraz inne stack'
Winged Helmet zwiekszajacy szybkosc gracza.
Zwiekszona ilosc dodawanych skilli o 10 punktów dla każdego ringa
System nawolujących Npc.

Zmiemniony mnozik obrazen dla runy 'SD' zwiekszona zaleznosc od levela kosztem zaleznosci od magic level.
Możliwość używania mana runy w biegu.
Każde miasto ma osobny depot, Wszystkie domki mają wspólny depot z City.


[FACC]
Dodane expowisko z 'Red Overlord' w miescie 'Gotti'
Stworzony od nowa, długo wyczekiwany quest 'Dragon scale legs' w miescie 'Gotti'

[PACC]
Zmniejszony minimalny level do przejscia przez bramke na Elite Warlock (200 lvl).
Dodany respawn Diamond Dragon.
Nowy BOSS - Risen Phoenix (+ 700 lvl) respawn co godzine.
Nowy BOSS - Hook (+ 900 lvl) respawn co godzine.

Lord Cain dodane zostaly pod Fanatic.

Sasquatch - Pojawil sie na wyspie z Yeti.
Old Widow Queen - w pólnocnej części premium zone.

To begin with he wanted me to greet everyone permanent but as well as of new players which decided to stay on the server,
I isnt stopping towards acting and improving the server, included all anchormen, you will be able to read in it post,
all changes will led at the closest restarts.

[WEBSITE]

Improved problem from ladowaniem sides, and the significant acceleration dzialania sides.
Bookmark brought up to date 'Quest log' .
Removed bug which cause not being shown all items from loot info in 'Monsters'.
Added possibility of the inspection in 'Items' and 'Monsters' bookmark from which monster it is possible to get given item.


[FIX]


Bug of going to room'a from npc 'Strange Necromancer' without soul stone.
Elongated owner time
Items with attributes for each profession. '
Corrected name of the ancient root 'Ginsen' on correct name 'Mandrake root' which is buying 'Hawker' .
Eliminated gap in the system of creating fleeces ktora let for creating fleeces in spite of the lack of the billy goat.
Corrected bug which caused appearing skulla and PZ after attacking in the house.
Corrected with buying more than 2 houses by commands 'aleta gom' .
Corrected items attribute system with adding skill.
Lack of ability of putting the crossbow on and the bow also knight can wear 'Sprite wand'
The improved checking function or the given player during the purchase have being enough amount 'of billy goat'
Corrected mistake with speed after wear boh, time boxing ring or winged helmet .
A system of wands take many when the player isnt in the scope of the attack.


[GAME]
Bless system - reduced price too one blessa, currently in order to in pelni wykorzystac potencjal we need the system of everyone 4 blessow, also corrected bug with rucksack while wearing 'Amulet of Life'.
Removed stack exhausted
Winged Helmet speed booster.
Added 10 points for each rings.
System of exhorting Npc.
Boosted 'SD'
Possibility of the use mana runs on the run.
Every city has separate desweat, all houses have shared desweat from City .


[FACC]
Added exp place of 'of Overlord ' in 'Gotti'
Created quest anew, long waited 'Dragoon scale legs' in 'Gotti'
[PACC]
Reduced minimal level to enter through door on Elite Warlock (200 lvl).
Added respawn Diamond Dragoon.
New Boss - Risen Phoenix (+ 700 lvl) respawn every 1 hour.
New Boss - Hook (+ 900 lvl) respawn what godzine.

Cain lord added under Fanatics.

Sasquatch - on an island from the Yeti.
Old Widow Queen - in north of premium zone.Posted by: Creativess

Po długiej analizie tego co się dzieję na serwerze, a szczególnie podczas rozgrywki PvP która to powinna przynosić przyjemności , a do tej pory mało kto chciał uczestniczyć z powodu braku balansu profesji, wychodząc na przeciw postanowiliśmy przeprowadzić kilka zmian wyglądają one następująco:

Paladin co level uzyska teraz 25 życia oraz 20 many (wcześniej 20 / 30), usunięte zostały czary tzw. targetowe, lecz dodany czar obszarowy exevo mas san.

Knight otrzyma 35 życia co level (wcześniej 30)
Co do profesji magicznej została ona wzmocniona dzięki zmniejszeniu rozbieżności mana runy, oraz zmniejszona rozbieżność czaru hate.

Dodatkowo zostały usunięte Amulet of Salvation, wszystkie zamienią się w Amulet of Life, oraz dla graczy posiadających Premium straty skilla podczas śmierci zostały zredukowane.

Mamy nadzieję że te zmiany korzystnie wpłyną na rozgrywkę serwera oraz poprawia balans profesji.
Team Tibiafun.

After long analysis of it what I am happening on the server, particularly during the PvP games which should bring it to pleasure, but so far hardly anyone wanted to participate from the account of the lack of the balance of the profession, leaving on against we decided to conduct a few changes they look as follows:

Paladin as level will get now 25 lives and 20 many (earlier 20 / 30), so target spells are removed, but given area exevo mas san.

Knight will receive 35 lives as level (earlier 30)

As for the magic profession she stayed mana enhanced thanks to reducing the divergence runs, and the reduced divergence of the charm hate.

Additionally they were removed Amulet of Salvation, all will turn into the Amulet of Life, and for having Premium players of the loss skilla during the death were reduced.

We hope that these changes will do the games of the server good as well as is improving the keeping his balance of the profession.
Tibiafun teamPosted by: CreativessAby urozmaicić ten ostatni tydzień miesiąca i w nawiązaniu do zagranicznych tradycji chcemy rozpocząć od środy tego miesiąca event który będzie trwał aż do niedzieli pierwszej niedzieli następnego miesiąca, na serwerze pojawi się kilka potworów które będą dostępne tylko na tym evencie, pojawiać się będą okresowo na mapie co określony czas, po zabiciu potwora zamiast ciała pojawi się dynia którą należy zbierać a w niedziele możliwość wymiany takich dyń na określone nagrody.

I Miejsce - 500 dyń
II Miejsce - 400 dyń
III Miejsce - 300 dyń
IV Miejsce - 200 dyń
V Miejsce - 100 dyń

Nagroda za I miejsce to domek z ponad dwudziestoma trainerami, oraz określona ilość punktów, dla pozostałych będą to również punkty sms shop, itemy oraz różne ciekawe itemy.

Nagrody do piątego miejsca będą to między innymi różne itemy oraz punkty sms.

Dla wszystkich graczy którzy zbiorą mniejszą ilość dyń poniżej stu, ale nie mniej niż 50, otrzymają takżę nagrody będą to losowe itemy.

Potwory które będą miały w nazwie przedrostek Halloween a będą wyglądały następująco:In order to add variety to this recent week of the month and further to foreign traditions we want to begin with Wednesday of this event month which he will last all the way to Sunday of first Sunday of the next month, on the server a few monsters which will be approachable will appear only on this evencie, will appear periodically on the map every the stated time, after killing the monster instead of the body a pumpkin which one should gather together will come in and into Sundays possibility of the exchange of such pumpkins for determined awards.

The I Place - 500 pumpkins
The II Place - 400 pumpkins
The III Place - 300 pumpkins
The IV Place - 200 pumpkins
The V Place - 100 pumpkins

Award too and a place is a house from over twenty trainerami, and determined number of points, for remaining will be these are also sms points shop, itemy and different it is interesting itemy.

Awards to the fifth place will be it is among others different itemy and sms points.

For all players which will collect the paucity of pumpkins below one hundred, but no less than 50, will receive awards will be it is random items.

Monsters which will be had a prefix in the name Halloween and will look as follows:Posted by: Creativess

21 October 2018 -
Od ostatniej aktualizacji minął ponad tydzień, wiele osób pytało co dalej, cały czas pracowałem nad tym aby móc napisać coś więcej , poniżej przedstawiam wszystkie zmiany które dokonałem na serwerze.

Zmodyfikowany monster system, ktory potrafil zaskoczyc niejednego gracza poprzez nieregularne rzucanie czarami.

Naprawiony blad zwiazany z blokowanie spawnu monstera gdy gracz znajduje sie w obszarze ekranu na innym poziomie.

Naprawiony blad w Kick systemie ktory wyrzucal graczy podczas pojedynku jesli on nie ruszal sie przez wiecej niz 30 minut.

Naprawiony Rope system ktory pozwalal na ropanie monstera z nizszego poziomu.

Naprawiony Bless system ktory wykluczal dzialanie Amulet of Life lub Salvation.

Poprawiona powazna luka w Parcel system ktora pozwalala wykorzystac parcel jako tzw 'przenosne depo'.

Poprawiona luka w Cap systemie ktora pozwalala na kupywanie przedmiotow bez utraty capa.'.

Poprawiony blad ze zgonami na PvP arenie'.

Poprawiona luka w systemie zombie event ktora powodowala crash'.


Modyfikacja nagrod w Task-systemie.

Dodana zostala komenda !join zombie, dzieki niej mozecie dolaczyc do eventu bez pospiechu tylko wtedy gdy nie macie skulla i pz.

Dlugo wyczekiwana lecz dopracowana arena Player vs Monster w ktorej mozecie sprawdzic swoje sily potwora nie ponoszac zgona.

Specjalny server save ktory zapisuje graczy oraz domki co 3 minuty bez jakichkolwiek odczuc w grze.[PACC] - Strange Necromancer ktory sprzedaje Amulet of Salvation, zostal poprawiony

[PACC] - Arkhothep sprzedajacy Amulet of Life (25 gold nuggets)

[PACC] - Dodany nowy respawn Ghazbarana ktory znajdziecie nie daleko Tharra , wiecej informacji w naszych poradnikach na forum

[PACC] - Hawker skupuje silver key za kwote 2 gold nuggets
[PACC] - Summonowanie Lind Worm za pomoca Hydra egg tylko dla graczy Premium oraz wykonany 'Dragon Scale Legs' quest.

[PACC] - Lord Raziele znajdujace sie na drodze do Strange Necromancer

[PACC] - Zwiekszony experience za bossa 'Grolram'

[PACC] - Nowy respawn 'Old Widow'

[PACC] - Dlugo wyczekiwany quest na 'Native armor', Wymagany + 850 lvl


[ROOK] - Rookgard na nim pojawil sie nowy quest w ktorym mozna zdobyc Power bolta oraz Boots of Haste.
[ROOK] - Leczniczy czar 'exura gran' rowniez dostepny dla Rookstayerow.


[FACC] - Zwiekszona cena za kazdego blessa wynosi teraz ona 12.5 gold nuggets (1250cc)
[FACC] - Zmieniona lokalizacja Dragon Scale Legs quest

[FACC] - W miescie Gotti pojawily sie rzadko spotykanie na facc Green Dragon God Hatchlingi.

[FACC] - Quest ktory znajduje na 'Mystic island' w ktorym mozna zdobyc silver mace.

[FACC] - Trzy nowe domki z trainerami na poludnie od City depot.

[FACC] - Red overlordy w podziemiach miasta City.


[WEBSITE] - Zakladka 'Monsters' jest alfabetycznie sortowana.
[WEBSITE] - Poprawiona funkcja odliczania czasu do zombie event.
[WEBSITE] - Poprawiona zakladka Bans w ktorej nie beda wyswietlane bany ktore sie skonczyly.

Since the last update passed more than a week, many people asked what to do next, I was working on it all the time to write something more, below I present all the changes that I made on the server.

Fixed a bug related to blocking spawn monster when the player is in the area of ​​the screen on a different level.

Fixed a bug in the Kick system that would throw players out during a duel if he did not move for more than 30 minutes.

A repaired Rope system that allowed the monster to be smuggled from a lower level.

Fixed Bless system that excluded the Amulet of Life or Salvation.

Corrected serious vulnerability in the Parcel system that allowed the use of plots as a so-called 'portable depot'.

Fixed a gap in the Cap system that allowed you to buy items without losing capa. '


Corrected error with deaths in the PvP arena. "

Improved vulnerability in the zombie event which caused crash.


Modification of rewards in Task-system.

The 'join zombie' command has been added, thanks to which you can join the event without haste only if you do not have skulla and pz.

Long awaited but polished arena Player vs Monster in which you can check your monster's strength without dying.

Special server save which saves players and houses every 3 minutes without any feelings in the game.[PACC] - Strange Necromancer who sells the Amulet of Salvation, has been corrected

[PACC] - Arkhothep selling Amulet of Life (25 gold nuggets)

[PACC] - Added new respawn Ghazbarana which you will find not far Tharra, more information in our forum guides

[PACC] - Hawker purchases the silver key for the amount of 2 gold nuggets
[PACC] - Summoning Lind Worm with Hydra egg for Premium players only and "Dragon Scale Legs" quest.

[PACC] - New respawn of Old widow

[PACC] - Lord Raziele located on the way to Strange Necromancer

[PACC] - Increased experience for the boss 'Grolram'

[PACC] - Long awaited quest on 'Native armor', Required + 850 lvl


[ROOK] - Rookgard on it appeared a new quest in which you can get Power bolt and Boots of Haste.
[ROOK] - Healing spell 'exura gran' also available for Rookstayerow.


[FACC] - The price for each bless is now 12.5 gold nuggets (1250cc)
[FACC] - Changed location of Dragon Scale Legs quest

[FACC] - In town Gotti appeared rarely on facc Green Dragon God Hatchling.

[FACC] - A quest that is found on 'Mystic island' where you can get silver mace.

[FACC] - Three new houses with trainers to the south of City depot.

[FACC] - Red overlordy in the basement of City.


[WEBSITE] - The 'Monsters' tab is sorted alphabetically.
[WEBSITE] - Improved countdown function for zombie event.
[WEBSITE] - Fixed Bans tab where bans that will end will not be displayed.Posted by: Creativess

10 October 2018 -
Czołem wszystkim! Ostatnie dni na serwerze jak można było zauważyć to była ciągła walka z crashami, oczywiście każdy reaguje na to inaczej, ale uwierzcie że powodem crashy była nasza bezmyślność, a teksty typu "serwer upada bo były crashe" są dla nas mało ważne, bo wiemy że tak nie jest i nie będzie.


Wiemy, że uważacie tak samo jak my, aktualna edycja TIBIAFUN jest najlepszą od lat, pobiliśmy razem rekord 100 graczy online i mamy nadzieje, że będzie przybywać Was coraz więcej, dlatego my też się nie ociągamy i cały czas pracujemy nad rozwojem servera.

Aby wynagrodzić Wam to co się działo, postanowiliśmy w weekend ZWIĘKSZYĆ LOOT!(X2).

Poniżej opisze zmiany, które czekają serwer w najbliższym czasie. Zostaną one dodane na dniach gdy wszystko zostanie zrobione i SPRAWDZONE. żeby nie było powtórki z rozrywki.:

- Zablokowanie możliwości zakładania Helmet of the Ancients przez Magów


- Magic Staff - lepszy sprite wand, 2-reczny aczkolwiek mocniejszy, będzie można go zdobyć z bossa Lind Worm Lind Worm
Moze uzywac go kazdy level

- Poprawiony zostal Life drain potworom takim jak:
Lord Raziel, Lord Cain,Lord Durin, Dracula
- Wydłużony czas zaklęcia "utamo vita" teraz trwa ona 120 sekund
- Usunięty czar "Utevo res ina "Monster" - wyglądy monsterów będą możliwe do zdobycia jedynie podczas eventów
- Poprawiony błąd na Rookgardzie wychodzenie powyżej 12 levela,
- Tlumaczenie AFK-Checka w jezyku hiszpanskim,
- Zbalansowane zostały itemy dodające skilla, aktualnie prezentują się tak:
____CLUB_____
- Divine helmet + 4 club fighting
- Native armor + 3 club fighting
____SWORD_____

- Elven armor + 2 sword fighting
- Divine legs + 3 sword fighting
____AXE_____

- Horned helmet + 2 axe fighting
- Divine legs + 3 axe fighting
____DIST_____

- Rangers cloak + 3 dist fighting
- Elven legs + 2 dist fighting
Wszystkie itemy możecie znalezc w zakladce Items

__[PACC]__
- Pojawił się nowy boss Infernatil, teleport na niego znajduję się na Ghazbaranie na donate (na Thiefach),
- Nowy respawn Ghazbaran teleport znajduję się w miejscu Zoralurka,
__[FACC]__
- NOWY QUEST na unikalny Native armor

- Poprawiony quest na Spellbook of Necropharus

- Dodany został Npc Strato (Riddle Island) który zna wszystkie TP na quest Darth Lord Tom,
_________________
- dodany Zombie Event
_________________
Odbywa się na serwerze o określonych godzinach, pełny opis tego eventu
znajdziecie w zakładce Zombie Event

Życzymy udanej zabwy, Team Tibiafun !


ENG:
Hello everyone! Last days on the server as you could see it was a constant fight with crashes, of course everyone reacts to it differently, but believe that the reason for the crash was our thoughtlessness, and the text "server falls because they were crashed" are not important to us, because we know that it is not and will not be.


We know that you think the same as we do, the current edition of TIBIAFUN is the best in years, we beat the record 100 players online and we hope that more and more will come, that's why we are not lingering and we are constantly working on the development of the server.

In order to reward you for what was happening, we decided to INCREASE LOOT this weekend (X2).

Below I will describe the changes that the server is waiting for in the near future. They will be added on days when everything is done and CHECKED. that there will be a repeat of the fun .:

- Blocking the possibility of creating Helmet of the Ancients by Magicians

- Magic Staff - better wand sprite, 2-handed, but stronger, you can get it from boss Lind Worm Lind Worm
It can be used by any level
- Life drain has been improved for monsters such as:
Lord Raziel, Lord Cain, Lord Durin, Dracula
- The extended spell of "utamo vita" now lasts 120 seconds
- Fixed bug on Rookgard above 12 level,
- Translating AFK-Checka in Spanish,
- Items adding skills have been balanced, currently they look like this:
____CLUB_____
- Divine helmet + 4 club fighting
- Native armor + 3 club fighting
____SWORD_____
- Elven armor + 2 sword fighting
- Divine legs + 3 sword fighting
____AXE_____
- Horned helmet + 2 ax fighting
- Divine legs + 3 ax fighting
____DIST_____
- Rangers cloak + 3 dist fighting
- Elven legs + 2 dist fighting
All items can be found in the Items tab

__ [PACC] __
- A new Infernatil boss appeared, the teleporter for him is in Ghazbarana on donate (on Thiefach),
- The new respawn Ghazbaran teleport is in the place of Zoralurka,
__ [FACC] __
- NEW QUEST for a unique Native armor

- Improved quest on the Spellbook of Necropharus
- Added Npc Strato (Riddle Island) who knows all TP for quest Darth Lord Tom,
_________________
- Zombie Event added
_________________
It takes place on a server at specific times, a full description of this event
you will find in the Zombie Event tab.

Have fun, Team Tibiafun !Posted by: Creativess